PRIVACYSTATEMENT BOA REGISTRATIE SYSTEEM (BRS) VOOR DE BETROKKENEN

Let op: de privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van het BRS
is in het tweede gedeelte van dit document te vinden

Wat is het Boa Registratie Systeem (BRS)?

BRS wordt door buitengewone opsporingsambtenaren gebruikt om hun ambtelijke bevindingen vast te leggen en die, ter uitoefening van hun taak, te delen met collega opsporingsambtenaren. Registratie in BRS vindt plaats ten behoeve van de boa zelf, de werkgever van de boa, politie, justitie en overige opsporingsdiensten. In BRS worden persoonsgegevens verwerkt. De persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen (zoals uiteengezet in het eerste deel van dit privacy statement) betreffen politiegegevens in de zin van de Wpg.


Onder welke wet- en regelgeving valt BRS?

In 2018 is de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens gewijzigd. Voorheen viel de gegevensverwerking door boa's onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met ingang van 25 mei 2018 is de Wbp ingetrokken. De gegevensverwerking door boa's – in het kader van hun politie- en handhavingstaken, zoals hieronder nader toegelicht – is per maart 2019 onder de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren (Bpgboa) gebracht.

In overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Autoriteit Persoonsgegevens is in 2014 een Convenant Samenwerkingsverband uitwisseling persoonsgegevens BRS (hierna: "Convenant") opgesteld. Dit Convenant is in overeenstemming met het in 2018 gewijzigde wettelijke kader voor gegevensverwerking.


Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in het BRS?

In het Bpgboa worden de werkgevers van de boa's aangewezen als verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerkingen in het BRS. Dat betekent dat op de werkgevers van de boa's de verplichting rust om te voldoen aan de geldende regels voor de bescherming van de door boa's verwerkte politiegegevens.

Als u wilt weten wie precies de verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u dit eenvoudig achterhalen via de boa die uw gegevens heeft vastgelegd. Immers de werkgever van die boa is de verwerkingsverantwoordelijke.


Wat is het Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens BRS?

De werkgevers van boa's hebben gezamenlijk in het Convenant afspraken gemaakt over de wijze waarop politiegegevens in het BRS worden verwerkt en uitgewisseld. Zij vormen het Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens BRS (“SupBRS”).

In het SupBRS nemen de partijen die een licentie hebben op BRS (werkgevers van boa’s of coördinerende organisaties van boa’s) gezamenlijk bepalende besluiten over de inrichting van het BRS. In het SupBRS stellen zij de doelen van de gegevensverwerking in het BRS vast en bepalen zij op welke wijze van het BRS gebruik kan worden gemaakt. Daarnaast hebben zij gezamenlijk afspraken gemaakt met de verwerker van de politiegegevens in BRS, NatuurNetwerk B.V., (“NatuurNetwerk”) en een website ingericht waar betrokkenen informatie over BRS kunnen vinden (www.privacyvragenbrs.nl) en een digitaal aanspreekpunt ingericht waar betrokkenen terecht kunnen met hun vragen over BRS (info@boaregistratie.nl).

De samenwerkingsafspraken in het Convenant vormen een waarborg dat de Wpg en Bpgboa worden nageleefd en dat politiegegevens op rechtmatige wijze kunnen worden verwerkt in het BRS. Het Convenant geeft een nadere uitwerking aan de algemene regels op grond van de Wpg en het Bpgboa.

De partijen bij het SupBRS zijn ieder voor zich verantwoordelijk om aan boa's die voor hen werken duidelijke instructies te geven over het gebruik van het BRS.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de regievoerder over het SupBRS. NatuurNetwerk is, zoals gezegd, verwerker in de zin van de Wpg en verwerkt politiegegevens in opdracht van de werkgevers van de boa's


Voor welke doeleinden worden politiegegevens verwerkt in BRS?

Gegevens worden in het BRS verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het houden van toezicht op naleving en handhaving van wetgeving door de Boa’s binnen het kader van hun wettelijke taken;
 • het opsporen van strafbare feiten door boa’s binnen het kader van hun wettelijke taken;
 • het verrichten van een concreet opsporingsonderzoek op verzoek van een officier van justitie;
 • het samenwerken met andere bevoegde opsporingsinstanties binnen het kader van hun wettelijke taken;
 • het informeren van de (direct)toezichthouders, de werkgever en de desbetreffende boa indien er sprake is van een klacht gericht tegen het optreden van een boa;
 • het samenstellen en op verzoek beschikbaar stellen van anonieme rapportages op basis van in het BRS verwerkte gegevens;
 • het uitvoeren van onderzoek voor wetenschappelijke of statistische doeleinden door daartoe gekwalificeerde onderzoekers of onderzoeksinstituten op voorwaarde dat de politiegegevens uitsluitend worden gebruikt voor het samenstellen van anonieme landelijke rapportages en vervolgens worden vernietigd.

Welke gegevens worden in het BRS verwerkt en op welke wijze?

De boa registreert in het BRS alle handhavingshandelingen, de waarnemingen die hij doet, waarschuwingen en maatregelen. Voorzover deze informatie gaat over individuele natuurlijke personen, zijn het persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden – omdat zij in het kader van de opsporingstaak worden verwerkt – en daarom onder de Wpg vallen, ook 'politiegegevens' genoemd. Omdat de Wpg van toepassing is op de gegevensverwerkingen door de boa in het BRS, kunnen gegevens over strafbare feiten, overtredingen en misdrijven worden opgeslagen. De boa is bevoegd om dergelijke politiegegevens in het BRS te verwerken.

De boa kan politiegegevens in het BRS opslaan, inzien, wijzigen en verwijderen, maar hij mag niet meer politiegegevens verwerken dan noodzakelijk is voor een goede uitoefening van zijn functie of voor de uitoefening van zijn specifieke wettelijke taak. De noodzaak om politiegegevens te verwerken wordt ingevuld door zijn opsporingsbevoegdheid. Die opsporingsbevoegdheid betreft bepaalde strafbare feiten en het domein van de boa (bijv. 'openbare ruimte' of' milieu, welzijn en infrastructuur'), zoals vermeld in de opsporingsakte van de boa.

De werkgevers van de boa’s hebben de plicht om de boa’s te instrueren dat in het BRS niet meer politiegegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is.


Hoe lang worden gegevens in het BRS bewaard?

De Wpg bepaalt hoe lang politiegegevens bewaard mogen blijven. In beginsel worden politiegegevens in het BRS 10 jaar na de laatste mutatie daarvan vernietigd, tenzij een dwingend belang hernieuwde verwerking rechtvaardigt. Voor meer informatie over het gehanteerde bewaartermijnen beleid in het kader van BRS kunt u mailen met info@boaregistratie.nl.


Wat zijn uw rechten?

Indien politiegegevens over u in BRS zijn vastgelegd, dan kunt u schriftelijk een verzoek doen om inzage in uw gegevens, rectificatie, verwijdering dan wel afscherming van uw gegevens.

Recht op Inzage.
Indien uw gegevens in het BRS worden verwerkt heeft u recht op inzage in die gegevens en recht op informatie over:
 • de doelen en de rechtsgrond van de verwerking;
 • de betrokken categorieën van politiegegevens;
 • de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt in een periode van vier jaar voorafgaand aan het verzoek;
 • de bewaartermijn van de politiegegevens of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • het recht om rectificatie, vernietiging of afscherming van de verwerking van politiegegevens te verzoeken;
 • het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, en de contactgegevens van de autoriteit;
 • de herkomst, voor zover beschikbaar, van de politiegegevens.

Recht op rectificatie.
Indien u van mening bent dat politiegegevens die over u worden verwerkt onjuist of onvolledig zijn, kunt een verzoek indienen om uw gegevens te rectificeren en, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledige gegevens aan te vullen, bijvoorbeeld door middel van een aanvullende verklaring. Uw verzoek dient duidelijk te maken welke wijzigingen u zou willen doorvoeren.

Recht op vernietiging.
U heeft het recht om uw gegevens te laten vernietigen. Nadat uw verzoek tot vernietiging ontvangen is, zal getoetst worden of uw verzoek gerechtvaardigd is. De werkgever van de boa kan in plaats van gehoor te geven aan uw verzoek tot vernietiging over gaan tot afscherming van uw gegevens als (i) de werkgever van de boa niet in staat is om te controleren of de gegevens waarvan u meent dat deze onjuist zijn en verwijderd moeten worden ook daadwerkelijk onjuist zijn of (ii) de gegevens moeten worden bewaard als bewijsmateriaal.


Uitzonderingen op uw rechten.
Uw verzoek om inzage, rectificatie of vernietiging van uw politiegegevens in BRS kan geweigerd worden om de volgende redenen:
 • ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 • ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • ter bescherming van de openbare veiligheid;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • ter bescherming van de nationale veiligheid;
 • ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van uw verzoek ontvangt u op schrift en met vermelding van de redenen voor de afwijzing.


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u uw verzoek per email aan te leveren en moet het de volgende gegevens te bevatten:
 • Of het een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of afscherming betreft;
 • De plaats waar de boa zijn ambtelijke bevinding heeft vastgesteld;
 • De datum en het tijdstip waarop de boa zijn ambtelijke bevinding heeft vastgesteld;
 • De omschrijving van de vastgestelde overtreding (bijvoorbeeld fout parkeren);
 • Uw achternaam;
 • Al uw voornamen voluit;
 • Uw adres met postcode;
 • Uw woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geboorteplaats;
 • Uw emailadres;
 • Een duidelijk leesbare kopie van uw identiteitsbewijs (bijv. uw rijbewijs, paspoort of uw verblijfsdocument IND), waarbij uw pasfoto is afgelakt. U kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruikmaken van de KopieID-app van de overheid.

De kopie van uw identiteitsbewijs wordt gevraagd om te voorkomen dat een ander toegang zou kunnen vragen tot uw gegevens en wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of afscherming van uzelf afkomstig is. De kopie wordt direct na controle vernietigd.

U kunt uw verzoek per email versturen naar:
info@boaregistratie.nl met als onderwerp vermelding 'Privacyvragenbrs' en richten aan:

Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens BRS
p/a NatuurNetwerk Privacyvragenbrs

Na ontvangst van uw verzoek, zal NatuurNetwerk namens de verwerkingsverantwoordelijke toetsen of de aangeleverde gegevens van u voorkomen in het BRS. Indien uw gegevens niet in BRS voorkomen, dan ontvangt u hierover binnen 2 weken na ontvangst van uw verzoek van NatuurNetwerk bericht.

Indien uw gegevens wel in het BRS zijn vastgelegd, dan wordt uw verzoek binnen twee weken na ontvangst doorgezet naar de betreffende verwerkingsverantwoordelijke. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de boa die uw politiegegevens naar uw idee heeft vastgelegd of tot de organisatie waarvoor de boa werkzaam is. In dat geval ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar binnen zes weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk bericht of u betreffende politiegegevens worden verwerkt. Wanneer u vervolgens een verzoek indient om rectificatie of vernietiging van uw gegevens, ontvangt u binnen vier weken een reactie op een dergelijk verzoek.


Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

U heeft op grond van de Wpg het recht om een klacht over de verwerking van uw politiegegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht sturen naar:

Autoriteit persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG


PRIVACYSTATEMENT BOA REGISTRATIE SYSTEEM VOOR DE BRS GEBRUIKER
1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoons- gegevens?

Via Boaregistratie of het Boa Registratie Systeem, afgekort BRS worden gegevens verwerkt van de gebruikers van het BRS. Deze gegevens kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. 'Direct' betekent bijvoorbeeld een naam. 'Indirect' betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij 'indirect' aan bijvoorbeeld het IP-adres van een computer. De gezamenlijke werkgevers van de boa's in BRS zijn als verwerkingsverantwoordelijke verenigd in het Samenwerkingsverband uitwisseling Politiegegevens boa Registratie Systeem ("SupBRS”). Dit betekent dat zij op basis van de AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens die van gebruikers van het BRS worden verwerkt. Daarbij verwerkt NatuurNetwerk B.V. (“NatuurNetwerk”), in de rol van verwerker, op basis van de instructies van het SupBRS, ook persoonsgegevens van BRS-gebruikers.

2. Van welke (categorieën) personen worden persoonsgegevens in het BRS verwerkt?

Het BRS wordt door buitengewone opsporingsambtenaren (“boa’s") gebruikt om hun ambtelijke bevindingen vast te leggen en die, ter uitoefening van hun taak, te delen met collega opsporingsambtenaren.

BRS kent specifieke rollen:

 • Voor de boa (rol Boa),
 • Arrondisiments- of Functioneelparket (rol Parket),
 • Politieagent (rol Politieagent),
 • Direct Toezichthouder namens de Korpschef (rol Direct toezichthouder),
 • Gebruikers zonder opsporingsbevoegdheid (rol Overzicht),
 • Gebruikers met een "Verklaring autorisatie niet boa" (rol VanB),
 • Overige gebruikers die toegang krijgen tot noodzakelijke gegevens in het BRS op basis van functies/rol,

WatNu
Het BRS bevat voorts de WatNu applicatie. De WatNu applicatie is een communicatiekanaal voor boa’s, in functionaliteit vergelijkbaar met Whatsapp. De WatNu applicatie is aanvullend beveiligd, waardoor de boa’s via WatNu binnen BRS veilig onderling kunnen communiceren.

De WatNu applicatie bevat tevens een alarmfunctie, waarbij een boa - mits deze de locatievoorziening heeft geaccepteerd - assistentie kan inroepen van nabij zijnde collega's.

Tenslotte kan de WatNu applicatie worden gebruikt voor operationele aansturing van de boa’s door de werkgever van de boa’s.

3. Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt in BRS?

In het BRS worden de volgende (categorieën) van persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt: naam, tussenvoegsels, voorletters, roepnaam, organisatienaam, gebruikersnaam, wachtwoord, geboortedatum, emailadres, telefoongegevens, bankrekening, gebruikersinstellingen, communicatie instellingen tussen gebruikers, en (voor zover door de boa ingeschakeld) locatie van de boa. Daarnaast worden ook verkeersgegevens gelogd.

4. Voor welk doel worden gegevens in BRS verwerkt?

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers via het BRS heeft tot doel:

 • Het beheren van gebruikersaccounts om toegang te kunnen verlenen tot het BRS en de daarbij behorende dienstverlening aan te bieden,
 • Middelen verschaffen en uitvoering geven aan de taak van de boa werkgever en de taak van de boa,
 • Het koppelen van de gebruiker met de justitiële keten,
 • Onderhoudswerkzaamheden en/of afhandelen van vragen en klachten.

5. Wat is de wettelijke grondslag voor verwerking van persoonsgegevens in BRS?

De verwerking van persoonsgegevens in het BRS is noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst die NatuurNetwerk sluit met alle gebruikers. Daarnaast is de verwerking van persoonsgegevens in het BRS tevens noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de werkgevers van de boa’s (de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken), te weten de naleving van de Wpg, BpgBoa en verwante regelgeving.

6. Wie zijn (categorieën) van ontvangers van persoonsgegevens in BRS?

NatuurNetwerk (als verwerker van de werkgevers van de boa’s), collega boa’s, de werkgever van de boa, de justitiële keten en overige derde partijen binnen de wettelijke mogelijkheden bijvoorbeeld in geval van samenwerkingsconvenanten tussen verschillende boa werkgevers.

7. Hoe lang worden de persoonsgegevens in BRS bewaard?

Het SupBRS heeft de bewaartermijnen van de persoonsgegevens van BRS gebruikers vastgesteld op 10 jaar na de laatste registratie in BRS.

8. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

De persoonsgegevens van gebruikers worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Bovendien worden ook geen persoonsgegevens van gebruikers van het BRS verstrekt aan partijen buiten de EER.

9. Welke rechten heb ik en hoe kan ik deze uitoefenen?
 • Recht op inzage: u hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens in het BRS en de wijze waarop deze worden verwerkt,
 • Recht op rectificatie: als u van mening bent uw persoonsgegevens in het BRS niet accuraat zijn, kunt u verzoeken de gegevens bij te werken of te wijzigen,
 • Recht op wissing: in bepaalde omstandigheden hebt u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens die we hebben verzameld niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel of wanneer u uw toestemming intrekt. Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen vanwege bepaalde wettelijke of reglementaire verplichtingen,
 • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen (tijdelijk) te stoppen met het gebruik van uw persoons, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig zijn of wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens ns niet langer hoeven te gebruiken,
 • Recht op bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van het SubBRS. Tenzij we een dwingende legitieme reden hebben voor de verwerking, zullen we de persoonsgegevens niet langer op die basis verwerken wanneer u bezwaar maakt. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde diensten mogelijk niet kunnen leveren als we de daarvoor benodigde persoonsgegevens niet kunnen verwerken,
 • Recht om niet te worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde besluitvorming: u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of een soortgelijk belangrijk gevolg heeft. In het BRS wordt geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast,
 • Recht om toestemming in te trekken: we kunnen uw toestemming vragen voor het verwerken van uw locatie. U heeft hierbij het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. SubBRS zal de verdere verwerking stopzetten vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken.

Houd er rekening mee dat voornoemde rechten niet absoluut en altijd per geval zullen moeten worden afgewogen. Een verzoek kunt u richten aan de BRS supportdesk via info@boaregistratie.nl. Het staat u daarnaast vrij om – voor zover bekend – direct een verzoek te richten tot één of meerdere van de verwerkingsverantwoordelijken van het SupBRS.

10. Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd in het BRS?

SubBRS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Zo is verwerker NatuurNetwerk, als ontwikkelaar van het BRS, IS027001 gecertificeerd. Het BRS wordt jaarlijks extern ge-audit.

11. Hoe maken we wijzigingen in deze Privacyverklaring bekend?

Deze privacyverklaring kan zo nu en dan gewijzigd worden. Als de wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren we u daarover persoonlijk en door een melding in het BRS. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van de Privacyverklaring (met datum).

12. Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen aan info@boaregistratie.nl. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl , Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, tel: 088 - 1805 250).

13. Wordt in het BRS gebruikgemaakt van cookies en soortgelijke technologieën?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Via het BRS, (boaregistratie.nl) wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Voor het gebruik van functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoeker eerst om toestemming te vragen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet kunnen garanderen dat het BRS helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt zien.Versie 01-01-2024