PRIVACYSTATEMENT BOA REGISTRATIE SYSTEEM (BRS)
Wat is Boaregistratie (BRS)?

Boaregistratie of het Boa Registratie Systeem, afgekort BRS wordt door buitengewone opsporingsambtenaren gebruikt om hun ambtelijke bevindingen vast te leggen en die, ter uitoefening van hun taak, te delen met collega opsporingsambtenaren. Registratie in BRS vindt plaats ten behoeve van de Boa zelf, de werkgever, politie, justitie en overige opsporingsdiensten. In Boaregistratie worden persoonsgegevens verwerkt.


Onder welke wet- en regelgeving valt het Boa Registratie Systeem / BRS?

In 2018 is de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens gewijzigd. Voorheen viel de gegevensverwerking door boa’s onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met ingang van 25 mei 2018 is de Wbp ingetrokken. De gegevensverwerking door boa’s is onder de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren (Bpboa) gebracht.

In overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Autoriteit persoonsgegevens is in 2014 een Convenant Samenwerkingsverband uitwisseling persoonsgegevens BRS (hierna: “Convenant”) opgesteld. Dit Convenant is in overeenstemming met het wettelijke kader gewijzigd in 2018.


Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in het BRS?

In het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren (Bpboa) worden de werkgevers van de boa’s aangewezen als verwerkingsverantwoordelijken. Dat betekent dat op de werkgevers van de boa’s de verplichting rust om te voldoen aan de geldende regels voor de bescherming van de door boa’s verwerkte politiegegevens.

Als u wilt weten wie precies de verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u dit eenvoudig achterhalen via de boa die uw gegevens heeft vastgelegd. Immers de werkgever van die boa is de verwerkingsverantwoordelijke.


Wat is het Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens BRS?

De werkgevers van boa’s hebben gezamenlijk in een Convenant afspraken gemaakt over de wijze waarop politiegegevens in het BRS worden verwerkt en uitgewisseld. Zij vormen het Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens BRS (“SupBRS”).

In het SupBRS nemen de partijen die een licentie hebben op BRS (werkgevers van boa’s of coördinerende organisaties van boa’s) gezamenlijk bepalende besluiten over de inrichting van het BRS. In het SupBRS stellen zij de doelen van de gegevensverwerking in het BRS vast en bepalen zij op welke wijze van het BRS gebruik kan worden gemaakt. Daarnaast hebben zij gezamenlijk afspraken gemaakt met de verwerker van de politiegegevens in BRS, NatuurNetwerk B.V. en een website ingericht waar betrokkenen informatie over BRS kunnen vinden (www.privacyvragenbrs.nl) en een digitaal aanspreekpunt ingericht waar betrokkenen terecht kunnen met hun vragen over BRS (info@Boaregistratie.nl).

De samenwerkingsafspraken in het Convenant vormen een waarborg dat de Wpg en Bpboa wordt nageleefd en dat politiegegevens op rechtmatige wijze kunnen worden verwerkt in het BRS. Het Convenant Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens BRS geeft een nadere uitwerking aan de algemene regels op grond van de Wpg en het Bpboa.

De partijen bij het SupBRS zijn ieder voor zich verantwoordelijk om aan boa’s die voor hen werken duidelijke instructies te geven over het gebruik van het BRS.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de regievoerder over het SupBRS. NatuurNetwerk is verwerker in de zin van de Wpg en verwerkt politiegegevens in opdracht van de werkgevers van de boa’s.


Voor welke doeleinden worden politiegegevens verwerkt in BRS?

Gegevens worden in het BRS verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het houden van toezicht op naleving en handhaving van wetgeving door de Boa’s binnen het kader van hun wettelijke taken;
 • het opsporen van strafbare feiten door boa’s binnen het kader van hun wettelijke taken;
 • het verrichten van een concreet opsporingsonderzoek op verzoek van een officier van justitie
 • het samenwerken met andere bevoegde opsporingsinstanties binnen het kader van hun wettelijke take
 • het informeren van de (direct)toezichthouders, de werkgever en de desbetreffende boa indien er sprake is van een klacht gericht tegen het optreden van een boa;
 • het samenstellen en op verzoek beschikbaar stellen van anonieme rapportages op basis van in het BRS verwerkte gegevens;
 • het uitvoeren van onderzoek voor wetenschappelijke of statistische doeleinden door daartoe gekwalificeerde onderzoekers of onderzoeksinstituten op voorwaarde dat de politiegegevens uitsluitend worden gebruikt voor het samenstellen van anonieme landelijke rapportages en vervolgens worden vernietigd;

Welke gegevens worden in het BRS verwerkt en op welke wijze?

De boa registreert in het BRS alle handhavingshandelingen, de waarnemingen die hij doet, waarschuwingen en maatregelen. Voorzover deze informatie gaat over individuele natuurlijke personen, zijn het persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden ook ‘politiegegevens’ genoemd, omdat de Wet politiegegevens van toepassing is verklaard op gegevensverwerking door de boa In het BRS kunnen gegevens over strafbare feiten, overtredingen en misdrijven worden opgeslagen. De boa is bevoegd om dergelijke politiegegevens in het BRS te verwerken.

De boa kan politiegegevens in het BRS opslaan, inzien, wijzigen en verwijderen, maar hij mag niet meer politiegegevens verwerken dan noodzakelijk is voor een goede uitoefening van zijn functie of voor de uitoefening van zijn specifieke wettelijke taak. De noodzaak om politiegegevens te verwerken wordt ingevuld door zijn opsporingsbevoegdheid. Die opsporingsbevoegdheid betreft bepaalde strafbare feiten en het domein van de boa (bijv. ‘openbare ruimte’ of ‘milieu, welzijn en infrastructuur’), zoals vermeld in de opsporingsakte van de boa.

De boa werkgevers instrueren de boa’s dat in het BRS niet meer politiegegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is.


Hoe lang worden gegevens in het BRS bewaard?

De Wet politiegegevens bepaalt hoe lang politiegegevens bewaard mogen blijven. In beginsel worden politiegegevens in BRS na 10 jaar vernietigd, tenzij een dwingend belang hernieuwde verwerking rechtvaardigt.


Wat zijn uw rechten?

Indien politiegegevens over u in BRS zijn vastgelegd, dan kunt u schriftelijk een verzoek doen om inzage in uw gegevens, rectificatie, verwijdering dan wel afscherming van uw gegevens.

Recht op Inzage.
Indien uw gegevens in het BRS worden verwerkt heeft u recht op inzage in die gegevens en recht op informatie over:
 • de doelen en de rechtsgrond van de verwerking;
 • de betrokken categorieën van politiegegevens;
 • de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt in een periode van vier jaar voorafgaand aan het verzoek;
 • de bewaartermijn van de politiegegevens of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • het recht om rectificatie, vernietiging of afscherming van de verwerking van politiegegevens te verzoeken;
 • het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, en de contactgegevens van de autoriteit;
 • de herkomst, voor zover beschikbaar, van de politiegegevens.

Recht op rectificatie.
Indien u van mening bent dat politiegegevens die over u worden verwerkt onjuist of onvolledig zijn, kunt een verzoek indienen om uw gegevens te rectificeren en, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledige gegevens aan te vullen, bijvoorbeeld door middel van een aanvullende verklaring. Uw verzoek dient duidelijk te maken welke wijzigingen u zou willen doorvoeren.

Recht op vernietiging.
De Betrokkene kan bij de Verantwoordelijke Boa te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van Persoonsgegevens in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordeelt de Verantwoordelijke Boa of dit verzet gerechtvaardigd is.

Recht op afscherming.
De Betrokkene kan bij de Verantwoordelijke Boa te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van Persoonsgegevens in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordeelt de Verantwoordelijke Boa of dit verzet gerechtvaardigd is.


Uitzonderingen op uw rechten.
Uw verzoek om inzage, rectificatie of vernietiging van uw politiegegevens in BRS kan geweigerd worden om de volgende redenen:
 • ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 • ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • ter bescherming van de openbare veiligheid;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • ter bescherming van de nationale veiligheid;
 • ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van uw verzoek ontvangt u op schrift en met vermelding van de redenen voor de afwijzing.


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u uw verzoek per email aan te leveren en moet het de volgende gegevens te bevatten:
 • Of het een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of afscherming betreft;
 • De plaats waar de boa zijn ambtelijke bevinding heeft vastgesteld;
 • De datum en het tijdstip waarop de boa zijn ambtelijke bevinding heeft vastgesteld;
 • De omschrijving van de vastgestelde overtreding (bijvoorbeeld fout parkeren);
 • Uw achternaam;
 • Al uw voornamen voluit;
 • Uw adres met postcode;
 • Uw woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geboorteplaats;
 • Uw emailadres;
 • Een duidelijk leesbare kopie van uw identiteitsbewijs (bijv. uw rijbewijs, paspoort of uw verblijfsdocument IND).

De kopie van uw identiteitsbewijs wordt gevraagd om te voorkomen dat een ander toegang zou kunnen vragen tot uw gegevens en wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of afscherming van uzelf afkomstig is. De kopie wordt direct na controle vernietigd.

U kunt uw verzoek per email versturen naar:
info@boaregistratie.nl met als onderwerp vermelding 'Privacyvragenbrs' en richten aan;

Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens BRS
p/a NatuurNetwerk Privacyvragenbrs

Na ontvangst van uw verzoek, zal NatuurNetwerk namens de verwerkingsverantwoordelijke toetsen of de aangeleverde gegevens van u voorkomen in BRS. Indien uw gegevens niet in BRS voorkomen, dan ontvangt u hierover binnen 2 weken na ontvangst van uw verzoek van NatuurNetwerk bericht.

Indien uw gegevens wel in BRS zijn vastgelegd, dan wordt uw verzoek binnen twee weken na ontvangst doorgezet naar de betreffende boa. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de boa die uw politiegegevens naar uw idee heeft vastgelegd of tot de organisatie waarvoor de boa werkzaam is. In dat geval ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar binnen zes weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk bericht of u betreffende politiegegevens worden verwerkt. Wanneer u vervolgens een verzoek indient om rectificatie of vernietiging van uw gegevens, ontvangt u binnen vier weken een reactie op een dergelijk verzoek.


Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

U heeft op grond van de wet het recht om een klacht over de verwerking van uw politiegegevens in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. U kunt uw klacht sturen naar:

Autoriteit persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG